18 maja 2019

Organizacja

GODZINY OTWARCIA

Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-18:00, przez cały rok kalendarzowy z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, również podczas miesięcy wakacyjnych.

PROGRAM DNIA

 • 7:30 – 9:00 1. Przychodzenie dzieci, zabawy dowolne w wybranym kąciku tematycznym – bezpośredni udział nauczycielki w zabawach, zajęciach rozwijających zainteresowania, zajęcia kompensacyjno-wyrównawcze, zabawy ruchowe 2. Przygotowanie do śniadania
 • 9:00 – 9:30  ŚNIADANIE
 • 9:30 – 12:30 Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze 1. Zabawy swobodne, zajęcia w małych zespołach lub indywidualne Ćwiczenia: • Rozwijające umiejętności wypowiadania się i pamięci • Usprawniające motorykę i koordynację wzrokowo-ruchową • Percepcji wzrokowej i orientacji przestrzennej • Percepcji słuchowej • Umiejętności matematycznych 2. Zabawy na świeżym powietrzu, spacer, inspirowanie zabaw przez nauczycielkę • Obserwacje przyrodnicze • Działalność plastyczna • Zajęcia ruchowe 3. Zajęcia dodatkowe • język angielski  • rytmika  • gimnastyka ogólnorozwojowa z elementami gimnastyki korekcyjnej  4. Przygotowanie do obiadu
 • 12:30 – 13:20 OBIAD
 • 13.20 – 13:30 Zabiegi higieniczne w łazience – mycie ząbków
 • 13:30 – 15:00 1. Leżakowanie, zabawy wyciszająco-relaksacyjne, czytanie/opowiadanie bajek 2. Przygotowanie do podwieczorku
 • 15:00 – 15:30 I PODWIECZOREK
 • 15:30 – 18:00 1. Zabawy ruchowe 2. Działania zespołowe, prace indywidualne 3. Utrwalenie nabytej wiedzy, rozwijanie zainteresowań dzieci w działaniach zespołowych i indywidualnych 4. 17:30 – II PODWIECZOREK 5. Rozchodzenie się dzieci do domu

METODY NAUCZANIA

W Jeżykowej Dolince realizujemy program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci pt. „Nasze przedszkole” autorstwa Małgorzaty Kwaśniewskiej i Wiesławy Żaba-Żabińskiej. Autorska koncepcja dostosowana jest do założeń Podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz odpowiada zaleceniom zawartym w Rozporządzeniu MEN .

W codziennej pracy realizowane są również zadania programów wspomagających tj.:
 • Program wychowawczy – mający na celu poprawę jakości pracy edukacyjnej, uwzględnia potrzeby całej społeczności przedszkolnej. Program integruje pracowników w realizacji celów wychowawczych, opiekuńczych i dydaktycznych. Jest niezbędną pomocą w kierowaniu procesów wychowawczych na właściwe tory.
 • Dziecięca matematyka wg. prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej – program mający na celu rozwijać najważniejsze czynności intelektualne i kształtować te umiejętności, które są ważne dla dalszej edukacji matematycznej dzieci.
 • Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz – program polegający na jednoczesnym rozwijaniu funkcji językowych, spostrzeżeniowych (wzrokowych, słuchowych, dotykowych, kinestetycznych i motorycznych) oraz współdziałanie między tymi funkcjami czyli integracja percepcyjno – motoryczna.
 • Metoda Ruchu Rozwijającego według Weroniki Sherborne – to system ćwiczeń i zabaw ruchowych, które wywodzą się z naturalnych potrzeb dziecka, zaspokajanych w kontakcie z dorosłym, tzw. baraszkowanie pojawiające się we wczesnym dzieciństwie. Metoda propagowana jest na całym świecie jako jeden z ważniejszych czynników rozwoju psychomotorycznego małych dzieci.
 • Zabawy ruchowe metodą Carla Orffa – metoda polega na twórczym obcowaniu z muzyką realizującym się w różnych formach ruchu: tańcu, śpiewie, mowie, grze na instrumentach, pantomimie.
 • Elementy glottodydaktyki wg. Rocławskiego
 • Program edukacji ekologicznej – obejmujący takie zagadnienia jak: kształtowanie więzi emocjonalnej z przyrodą, uwrażliwienie na piękno przyrody i konieczność jej ochrony, wyrabianie opiekuńczego stosunku do świata zwierząt i roślin, odpowiedzialność człowieka za stan środowiska, kształtowanie podstawowych zasad związanych z profilaktyką i ochroną zdrowia.
 • Program profilaktyki psychologicznej
 • Program profilaktyki logopedycznej

ODPOCZYNEK

Podczas całego dnia pobytu w przedszkolu dzieciom dostarczane są przeróżne bodźce – ciągły ruch, rozmowy, zajęcia, śpiew, taniec itp. Dzieci mają do wykonania jakieś zadania, stale podtrzymywana jest ich uwaga. Dotyczy to nie tylko zajęć organizowanych przez nauczycielkę, ale również swobodnych zabaw.

Dlatego przerwa i odpoczynek w tak intensywnym dniu jest dla dzieci niezmiernie istotny. W naszym przedszkolu pora odpoczynku przewidziana jest po obiedzie (13:30-15:00). Dzieci mogą (ale nie muszą) leżakować. Dla przedszkolaków, które nie śpią już w ciągu dnia proponujemy zabawy wyciszające przy muzyce, relaksacyjne techniki oraz słuchanie bajek. Poobiedni odpoczynek przedszkolaków traktujemy jako jeden z bardzo ważnych elementów wpływających na ich zdrowie i samopoczucie.