Statut

STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA „JEŻYKOWA DOLINKA”

Rozdział I

   Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Przedszkole Niepubliczne „Jeżykowa Dolinka”, zwane dalej Przedszkolem, ma swoją siedzibę w Warszawie przy ul. Pięciolinii 1.
 2. Organem prowadzącym przedszkole jest właściciel – Dorota Kolczyńska
 3. Ustalona nazwa w pełnym brzmieniu to:

Przedszkole Niepubliczne   

„Jeżykowa Dolinka” 

ul. Pięciolinii 1

 02 – 784 Warszawa

§ 2

 1. Podstawami prawnymi działania przedszkola są w szczególności:
 • Ustawa z dnia 7 września 1994 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2016 r.poz.1943 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.)
 • rozporządzenia wykonawczych do ustaw,
 • niniejszy statut,
 • wpis do ewidencji placówek niepublicznych m. st. Warszawy.

2.  Środki finansowe na działalność przedszkola pochodzą z :

 • opłat rodziców i opiekunów (czesne, wpisowe),
 • dotacji z budżetu gminy,
 • środków przeznaczonych na działalność przedszkola przez organ prowadzący.                                                                        

                                                                               Rozdział II                                                                          

  § 3

                                                                   Cele i zadania przedszkola 

 1. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające w szczególności z podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
 2. Naczelnym celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka.

§ 4

 1. W ramach działalności edukacyjnej przedszkole realizuje następujące zadania:
 • wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju,
 • tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa,
 • wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych,
 • zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony,
 • wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań,
 • wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie,
 • promowanie ochrony zdrowia, tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym,
 • przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci,
 • tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki,
 • tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka,
 • tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy,
 • współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka,
 • kreowanie, wspólnie z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju,
 • systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju,
 • systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzących do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole,
 • organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej, lub języka regionalnego,
 • tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.

                                                                                 § 5

 1. Przedszkole realizuje cele i zadania poprzez:
 • organizację oddziałów dla dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem indywidualnych
 • wniosków rodziców oraz predyspozycji rozwojowych dziecka,
 • organizowanie różnorodnej działalności edukacyjnej prowadzonej przez kadrę
 • pedagogiczną i pracowników wspomagających według podstawy programowej wychowania przedszkolnego zatwierdzonej przez MEN oraz opracowanych w oparciu o nią wybranych programów wychowania przedszkolnego, uwzględniających:

            a)   odmienną aktywność poznawczą dziecka ,

            b) twórczą aktywność dziecka (muzyczną, plastyczną, werbalną i ruchową), integrującą różne obszary rozwoju,

            c) stopniowe przygotowanie do nauki czytania, pisania oraz matematycznego   myślenia,

d) podmiotowe relacje dziecka z otoczeniem, bazujące na jego możliwościach i wspomagające jego rozwój poprzez oferty wspólnych działań dzieci i nauczyciela.

 • dbałość o prawidłowy rozwój mowy, rozwijanie kompetencji komunikacyjnych dzieci i logicznego myślenia,
 • dostosowanie metod i form pracy do możliwości indywidualnych dziecka oraz wszystkich obszarów edukacyjnych zawartych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego,  z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych,
 • stosowanie otwartych form pracy, umożliwiających dziecku wybór miejsca i rodzaju aktywności,
 • tworzenie warunków materialnych i organizacyjnych do animowania różnorodnych sytuacji edukacyjnych poprzez odpowiednią aranżację przestrzeni edukacyjnej,
 • prowadzenie działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju wychowanków:

a) obserwacje pedagogiczne

b) diagnoza przedszkolna (w roku poprzedzającym rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej – analiza gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole)

 • umożliwienie kontaktu z językiem angielskim i jego naukę.

2.    Wobec rodziców przedszkole pełni funkcję doradczą i wspomagającą:

 • pomaga w rozpoznawaniu możliwości i potrzeb rozwojowych dziecka oraz podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej,
 • informuje na bieżąco o postępach dziecka, uzgadnia wspólnie z rodzicami kierunki i zakres zadań realizowanych w przedszkolu.

3.    Przedszkole przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole, organizując tok edukacji przedszkolnej, umożliwiający osiągnięcie dojrzałości szkolnej w aspekcie rozwoju fizycznego, emocjonalnego, społecznego i poznawczego.

4.    Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczeństwo i opiekę poprzez:

 • bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola,
 • zapewnienie wzmożonego bezpieczeństwa w czasie wycieczek,
 • stwarzanie poczucia bezpieczeństwa pod względem fizycznym i psychicznym,
 • stosowanie obowiązujących przepisów bhp i ppoż.                                                                              

 § 6

 1. Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji ustalany jest w planie pracy przedszkola oraz w miesięcznych planach pracy w poszczególnych grupach przedszkolnych.
 2. Podstawowymi formami działalności edukacyjnej są:
  • sytuacje wychowawczo – dydaktyczne – (indywidualne, zespołowe i grupowe) organizowane przez nauczyciela,
  • zabawy dydaktyczne, badawcze, konstrukcyjne,
  • zabawy ruchowe i ćwiczenia sportowe,
  • spacery, wycieczki, przedstawienia teatralne, uroczystości przedszkolne,
  • kontakty okolicznościowe nauczycielki z dziećmi nawiązywane w różnych sytuacjach.

3.    Każda z wymienionych form obejmuje treści wielostronne, choć w różnym stopniu stymulujące poszczególne sfery rozwoju dziecka

4.     Przedszkole organizuje różne formy współpracy z rodzicami opiekunami)                                                               

§ 7

 1. Przedszkole może organizować dla wychowanków różne wycieczki i imprezy. Organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci.
 2. W trakcie wycieczek i wyjść poza teren przedszkola zapewniona jest opieka nauczycieli i personelu wspomagającego w stosunku – jedna osoba dorosła na 10 dzieci.
 3. Wszystkie zajęcia organizowane poza terenem przedszkola muszą być wcześniej uzgodnione  z dyrektorem przedszkola, a program wycieczki podany do wiadomości rodziców najpóźniej 3 dni przed planowaną wycieczką.
 4. Rodzice (prawni opiekunowie) muszą wyrazić pisemną zgodę na wycieczki, które wiążą się z przewozem wychowanków.

                                                                                             § 8

 • W ramach posiadanych możliwości przedszkole organizuje i udziela pomocy psychologiczno – pedagogicznej zgodnie z przepisami rozporządzenia ministra właściwego do spraw edukacji regulującego te kwestie.
 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w przedszkolu polega na :
 • rozpoznawaniu i zaspakajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawaniu jego indywidualnych możliwości psychofizycznych i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu w celu wspierania potencjału rozwojowego wychowanka i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola,
 • wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne wychowanków,
 • udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych wynikających  z realizowanych przez nich programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych wychowanków,
 • rozwijaniu umiejętności wychowawczych nauczycieli oraz rodziców.

3.      Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają dzieciom nauczyciele oraz specjaliści.

4.     Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem oraz    w formie:

 • zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,
 • porad i konsultacji,
 • zajęć rozwijających uzdolnienia.

     5.     Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom dzieci i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.                                                                                

§ 9

 1. W ramach posiadanych możliwości przedszkole może organizować wczesne wspomaganie rozwoju dzieci, zgodnie z przepisami rozporządzenia ministra właściwego do spraw edukacji regulującego te kwestie.
 2. Wczesne wspomaganie rozwoju ma na celu pobudzenie psychoruchowego, społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do momentu podjęcia nauki w szkole.

                                                                                          § 10

 1. W przedszkolu zatrudniony jest logopeda i psycholog.
 2. Objęcie dziecka opieką psychologa i logopedy wymaga zgody rodziców.
 3. Dzieci mogą dodatkowo uczestniczyć w indywidualnych zajęciach logopedycznych, które są opłacane przez rodziców.

                                                                  Rozdział III

§ 11

Organy przedszkola i ich kompetencje 

 1. Organami przedszkola są :
 • właściciel – organ prowadzący
 • dyrektor
 • rada pedagogiczna.

                                                                                          § 12

 1. Właściciel – jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników obsługi.
  • organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę placówki,
  • dysponuje i rozporządza środkami finansowymi przedszkola,
  • zawiera umowy z rodzicami dzieci o świadczeniu usług edukacyjnych przedszkola,
  • decyduje w sprawach przyjmowania dzieci do przedszkola i skreślania ich z listy w przypadkach określonych w niniejszym statucie,
  • kieruje polityką kadrową przedszkola, zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola,
  • ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników i wychowanków oraz przestrzeganie przepisów dotyczących organizacji pracy przedszkola.
  • Właściciel przedszkola jako Administrator, w procesach przetwarzania danych uwzględnia charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia. Jednocześnie zatwierdza i wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z przepisami prawa ochrony danych osobowych, a także poddawane systematycznym przeglądom i aktualizacji.
  • Realizuje ustawowe zadania zabezpieczenia i ustala zasady przetwarzania danych osobowych, osób których dane dotyczą, w szczególności dane osobowe uczniów, wychowanków, rodziców oraz pracowników i współpracowników placówki.
 2. Dyrektor realizuje następujące zadania
  • zapewnia wychowankom warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
  • kieruje bieżącą działalnością placówki oraz reprezentuje ją na zewnątrz,
  • ustala ramowy rozkład dnia z zachowaniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów),
  • opracowuje i zatwierdza arkusz organizacyjny przedszkola,
  • przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczacych bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników i wychowanków oraz przestrzeganie przepisów dotyczących organizacji pracy przedszkola,
  • wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych.
 3. Dyrektor przedszkola ponosi odpowiedzialność za właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz za wydawanie przez przedszkole dokumentów zgodnych z posiadaną dokumentacją.

                                                                                        § 13

 1. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy pracownicy pedagogiczni przedszkola.
 2. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor.
 3. Rada pedagogiczna zbiera się na obowiązkowych zebraniach zgodnie z harmonogramem, nie rzadziej niż dwa razy w roku.
 4. Nauczycieli obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej wniosków i spostrzeżeń     z posiedzenia rady. Członkowie Rady są również zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady, które mogą naruszać dobro osobiste dzieci lub ich rodziców (prawnych opiekunów), a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola. Informacje dotyczące bezpośrednio dziecka mogą być udzielane tylko rodzicom lub prawnym opiekunom dziecka.
 5. Do podstawowych zadań rady pedagogicznej należy:
  • zatwierdzanie projektu statutu oraz jego zmiany, opracowanych przez dyrektora,
  • ustalanie kierunków pracy pedagogicznej – zatwierdzanie planów pracy przedszkola,
  • dokonywanie ewaluacji podejmowanych działań edukacyjnych,
  • realizacja statutowych zadań przedszkola dotyczących kształcenia, wychowania i opieki nad dziećmi,
  • organizowanie wewnętrznego samokształcenia,
  • poszukiwanie i wprowadzanie nowatorskich rozwiązań metodycznych,
  • koleżeńska pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych.                                                                    

                                                          Rozdział IV                                                  

        § 15

               Organizacja przedszkola

 1. Przedszkole jest placówką niepubliczną przeznaczoną dla dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat, objętych w świetle ustaw oświatowych wychowaniem przedszkolnym, realizującą programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego, zatrudniającą nauczycieli mających kwalifikacje określone dla nauczycieli przedszkoli publicznych.
 2. Na zasadach określonych przez ustawy oświatowe z przedszkola mogą korzystać również dzieci, które nie osiągnęły minimalnego wieku oraz przekroczyły maksymalny wiek wychowania przedszkolnego.
 3. Przedszkole świadczy usługi w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

§ 16

 1. Przedszkole przewidziane jest dla 50 dzieci zgrupowanych w 4 oddziałach.
 2. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest grupa złożona z dzieci o zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.
 3. Liczba dzieci w dwóch oddziałach nie może przekroczyć 15 dzieci, w dwóch pozostałych 10 dzieci
 4. W okresie wakacji letnich, a także dużej absencji dzieci lub absencji nauczyciela dopuszczalne jest tworzenie innego składu grup przedszkolnych.
 5. Podczas schodzenia i rozchodzenia się dzieci z przedszkola grupy mogą być łączone.
 6. Grupa jest powierzona opiece jednej nauczycielki, której w sprawowaniu opieki pomaga personel pomocniczy wyznaczony przez dyrektora przedszkola.                                                  

                                            § 17                                                  

 1. Przedszkole działa 12 miesięcy w roku, od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1830   z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Dzienny czas pracy przedszkola może być zmieniony w każdym roku szkolnym.
 3. W przedszkolu obowiązują następujące terminy przerw:
 • Przedszkole zastrzega sobie prawo do przerwania świadczenia usług w okresie wakacyjnym (lipiec, sierpień) na okres do dwóch tygodni w celu przeprowadzenia okresowych remontów i ulepszeń w pomieszczeniach Przedszkola.
 • dni wyznaczone przez organ prowadzący, o których musi poinformować Rodziców/ Prawnych opiekunów do końca danego roku przedszkolnego.                                                  

 § 18

 1. Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa dyrektor w arkuszu organizacyjnym.
 2. Dzienny czas pracy przedszkola ustalony jest przez dyrektora w oparciu o potrzeby rodziców wynikające z kart zgłoszenia dziecka do przedszkola.
 3. Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego odbywa się nie krócej niż 5 godzin dziennie.
 4. Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia opracowany przez dyrektora z uwzględnieniem określonych w podstawie warunków i sposobów realizacji.
 5. W szczególnych przypadkach dyrektor może zmienić organizację dnia (np. organizacja wyjścia poza teren przedszkola, wycieczki, uroczystości)                                                                                

§ 19

 1. W przedszkolu mogą być organizowane zajęcia dodatkowe w ramach czesnego, wykraczające poza zakres podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
 2. Dzieci, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), mogą również uczestniczyć w fakultatywnych zajęciach dodatkowych (zajęcia taneczne, muzyczne, artystyczne, sportowe itp.), wykraczających poza zakres podstawy programowej oraz zajęć dodatkowych proponowanych w ramach czesnego. Zajęcia te są opłacane przez rodziców.
 3. Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalane są przez właściciela i dyrektora placówki

                                                                   § 20

 1. Czas trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych z dziećmi, w tym również zajęć dodatkowych uzależniony jest od indywidualnych możliwości i potrzeb dzieci oraz realizowanego programu          i wynosi:
 1. 15- 20 minut dla dzieci w wieku 2,5-4 lat,
 2. 30 minut dla dzieci w wieku 5-6 lat.
 3.                                                                    § 21
 1. Osobą odpowiedzialną za dziecko w czasie jego pobytu w przedszkolu jest nauczyciel prowadzący zajęcia dydaktyczne oraz pozostały personel w zakresie swojego działania.
 2. W czasie zajęć dodatkowych prowadzonych przez specjalistów za bezpieczeństwo dzieci odpowiadają osoby prowadzące zajęcia.
 3. Obowiązkiem nauczyciela jest udzielenie natychmiastowej pomocy dziecku w sytuacji, gdy ta pomoc jest niezbędna.
 4. Obowiązkiem nauczyciela jest powiadomienie dyrektora oraz rodziców (prawnych opiekunów)  o zaistniałym wypadku lub zaobserwowanych niepokojących symptomach chorobowych.
 5. W wypadkach nagłych wszystkie działania pracowników przedszkola, bez względu na zakres ich czynności służbowych, w pierwszej kolejności skierowane są na zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom.
 6. W przedszkolu nie mogą być stosowane wobec wychowanków żadne zabiegi lekarskie poza udzielaniem pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, nie podaje się też dzieciom środków farmakologicznych.
 7. W wyjątkowej sytuacji, gdy u dziecka wystąpi wysoka temperatura, a rodzice nie będą go mogli odebrać w krótkim czasie, mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo dziecka, może być podany syrop przeciwgorączkowy Nurofen.
 8. W przypadkach ostrej alergii dopuszcza się podawanie leków przeciwalergicznych za pisemnym upoważnieniem rodziców i alergologa oraz za zgodą Dyrektora przedszkola.

                                                                                                  § 22

 1. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju wychowanków przedszkole organizuje żywienie.
 2. W zależności od długości pobytu i warunków ustalonych z rodzicami (opiekunami prawnymi) przedszkole zapewnia wychowankom:
 • śniadanie,
 • obiad – dwa dania
 • podwieczorek I
 • podwieczorek II

3.     Przedszkole zapewnia wyżywienie dla dzieci z różnymi alergiami pokarmowymi. Obowiązkiem rodzica jest dostarczenie pełnej listy produktów uczulających dziecko i zaświadczenia od lekarza.

                                                                                               § 23

 1. Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola :
 • opiekę nad dziećmi przy przyprowadzaniu i odbieraniu z przedszkola sprawują rodzice (prawni opiekunowie) lub osoby pisemnie przez nich upoważnione zapewniające dziecku pełne bezpieczeństwo,
 • osoba upoważniona ma obowiązek przedstawienia dowodu tożsamości,
 • rodzice (prawni opiekunowie) przyjmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę,
 • osoby nietrzeźwe lub będące pod pływem środków psychotropowych nie mogą odbierać dzieci z przedszkola,
 • do przedszkola mogą uczęszczać wyłącznie dzieci zdrowe – personel może odmówić przyjęcia dziecka z widocznymi objawami chorobowymi,
 • nauczyciel oddziału ma obowiązek zgłosić rodzicom (prawnym opiekunom) stan dziecka wskazujący na chorobę ,
 • dzieci mogą być przyprowadzane do przedszkola do godz. 900 lub, w szczególnych wypadkach, w każdym innym czasie po uprzednim wcześniejszym zgłoszeniu osobiście, bądź telefonicznie późniejszego przyprowadzenia dziecka do przedszkola,
 • dzieci należy odebrać z przedszkola do godz. 1830.

2.    Zastrzeżenia rodziców dotyczące ograniczeń odbioru dziecka przez drugiego rodzica muszą być uzasadnione stosownymi orzeczeniami sądowymi.                                                                           

    § 24

  1. Odpłatność za przedszkole obejmuje usługi świadczone przez placówkę, związane                                     z wychowaniem, opieką i nauczaniem, (w tym zajęcia dodatkowe objęte ofertą), ubezpieczeniem dzieci oraz ich wyżywieniem.
  2. Wysokość opłat za pobyt dziecka w przedszkolu ustala właściciel, szczegółowo określając ją                      w umowie z rodzicami. O zmianie wysokości opłaty właściciel ma prawo poinformować rodziców z miesięcznym wyprzedzeniem.
   1. Za godziny opieki wykraczające poza godziny pracy Przedszkola naliczana jest dodatkowa opłata.
   2. Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu pobierane są z góry, do 1-ego każdego miesiąca.
   3. Szczegółowe informacje dotyczące opłat w danym roku szkolnym ujęte są w regulaminie przedszkola.
   4.                                                                              § 25
 1. Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada:
 1. sale zajęć dla poszczególnych grup
 2. salę do zabaw ruchowych
 3. łazienki dla dzieci i personelu,
 4. szatnię,
 5. zaplecze kuchenne,
 6. pomieszczenia administracyjno-gospodarcze.
   1. Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z placu zabaw z odpowiednio dobranymi urządzeniami dostosowanymi do ich wieku.                                                                              Rozdział V                                                                                  § 26
   2.        Zasady rekrutacji oraz skreślania z listy wychowanków przedszkola                                                                
   3.  
 1. O przyjęciu dziecka do przedszkola decyduje właściciel.
 2. Dzieci mogą być przyjmowane do przedszkola w ciągu całego roku szkolnego, jeżeli przedszkole dysponuje wolnymi miejscami.
 3. Wpis dziecka na listę odbywa się na podstawie zgłoszenia oraz dokonania wpłaty wpisowego. Warunkiem wpisu na listę jest odbycie rozmowy z rodzicami (opiekunami) dziecka, a w razie potrzeby także spotkanie z dzieckiem.
 4. W dniu przyjęcia dziecka do przedszkola rodzic (opiekun prawny) zobowiązany jest do:
 1. zapoznania się ze statutem i regulaminem przedszkola,
 2. zawarcia umowy z przedszkolem, która określa zobowiązania stron.
 3.                                                               § 27
 1. Skreślenie z listy wychowanków przedszkola następuje w razie rozwiązania umowy                                        o świadczenie usług edukacyjnych w związku z wypowiedzeniem dokonanym przez rodziców (prawnych opiekunów) dziecka, przy czym okres wypowiedzenia wynosi miesiąc.
 2. Dyrektor może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w następujących przypadkach:
 1. zalegania z odpłatnością za przedszkole powyżej jednego okresu płatniczego,
 2. nieobecności dziecka dłuższej niż 30 dni i braku usprawiedliwienia tej nieobecności,
 3. w przypadku zatajenia przez rodzica informacji o stanie zdrowia dziecka, uniemożliwiającym pracę wychowawczą i kształcenie w przedszkolu,
 4. stwarzania przez dziecko sytuacji zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu własnemu                          i innych dzieci oraz braku współpracy z rodzicami zmierzającej do rozwiązania problemu, mimo zastosowania przyjętego w przedszkolu trybu postępowania (np. podjęcia terapii lub, gdy wykorzystane zostały wszelkie możliwości zmiany tej sytuacji),
 5. powtarzających się, agresywnych zachowań rodziców (opiekunów prawnych) dziecka                      w przedszkolu, łamiących normy współżycia społecznego i zasady zachowania w instytucji publicznej.
   1. Skreślenie dziecka z listy wychowanków następuje w drodze decyzji administracyjnej.
   2. Rodzice mogą w terminie 14 dni od doręczenia decyzji odwołać się do Kuratora Oświaty nadzorującego placówkę.
   3. W przypadku dziecka objętego obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego, dyrektor informuje pisemnie dyrektora szkoły, w obwodzie której mieszka dziecko o skreśleniu dziecka z listy wychowanków.
   4. Ostateczna decyzja o skreśleniu dziecka z listy wychowanków skutkuje rozwiązaniem umowy z rodzicami o świadczenie usług edukacyjnych.Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola
   5.                                                                              § 28
   6. Rozdział VI
 1. W przedszkolu zatrudnieni są:
 1. Dyrektor
 2. nauczyciele,
 3. personel wspomagający.
 1. Pracownicy na wszystkich stanowiskach dbają o klimat i dobre imię placówki, przestrzegają zasad współżycia społecznego, są współodpowiedzialni za realizację zadań przedszkola.
 2. Wszyscy pracownicy są zobowiązani do przestrzegania zasad i przepisów BHP i p.poż
 3. Zasady zatrudnienia pracowników są zgodne z kodeksem pracy.
 4. Liczbę zatrudnionych nauczycieli i innych pracowników określa corocznie organ prowadzący.
 5. Prawa i obowiązki pracowników określają odrębne przepisy i umowy zawarte z personelem przedszkola.
 6.                                                                             § 29
 1. W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele z wyższym wykształceniem pedagogicznym                              i przygotowaniem kierunkowym.
 2. Nauczyciele prowadzą pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z obowiązującą podstawą programową i dopuszczonymi przez dyrektora programami, odpowiadają za jakość                i wyniki tej pracy. Szanują godność dziecka i respektują jego prawa.
 3. Nauczyciele otaczają opieką każdego wychowanka i utrzymują kontakt z rodzicami w celu poznania i uwzględniania potrzeb rozwojowych dzieci oraz udzielania rodzicom wsparcia                     i pomocy w sprawach wychowawczych.
 4. Do zakresu zadań nauczycieli należy w szczególności:
 1. zapoznanie się z Konwencją Praw Dziecka i przestrzegania jej postanowień,
 2. odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych im wychowanków,
 3. tworzenie warunków wspomagających rozwój dzieci i ich zdolności, zainteresowania, dążenie do pobudzania procesów rozwojowych – odpowiednia aranżacja przestrzeni edukacyjnej,
 4. prowadzenie dokumentacji pedagogicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 5. prowadzenie i dokumentowanie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci,
 6. w roku poprzedzającym rozpoczęcie edukacji w szkole podstawowej dokonywanie analizy gotowości (diagnoza przedszkolna) i informowanie o jej wynikach rodziców dziecka zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 7. wspieranie samodzielnych działań dziecka i pomaganie w dostrzeganiu problemów        wspieranie działań twórczych w różnych dziedzinach aktywności,
 8.        i rozwiązywaniu ich, uczenie zasad postępowania, umożliwianie dokonywania wyborów,
 9. pomaganie dzieciom w rozwijaniu odpowiedzialności poprzez samodzielne wywiązywanie
 10.              się z podejmowanych zadań oraz uczenie szacunku do pracy swojej i innych,
 11. wspieranie dziecka w budowaniu systemu wartości – dobro, prawda, miłość, piękno, przyjaźń,
 1. współpraca ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną, logopedyczną, zdrowotną i inną,
 2. planowanie własnego rozwoju zawodowego – systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych i doskonalenie umiejętności przez aktywne uczestnictwo                              w różnych formach doskonalenia zawodowego, wykorzystywanie nabytych umiejętności                    w pracy z dziećmi,
 3. wzbogacanie i systematyczna modernizacja warsztatu pracy, właściwe poszanowanie pomocy dydaktycznych oraz troska o estetykę pomieszczeń przedszkola,
 4. współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania – spójne oddziaływania wychowawcze:
  1. systematyczne informowanie rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcących realizowanych w przedszkolu: zapoznanie rodziców z Podstawą programową wychowania przedszkolnego i włączanie ich do kształtowania u dziecka zalecanych tam wiadomości i umiejętności,
  2. informowanie rodziców o sukcesach i kłopotach ich dzieci, a także włączanie ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności, na jakie natrafiają,
  3. zachęcanie rodziców do udziału w życiu przedszkola np. wspólne organizowanie                    i udział w imprezach, uroczystościach i innych wydarzeniach, w których biorą udział dzieci.
 1. realizacja zaleceń dyrektora i osób kontrolujących,
 2. inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym i środowiskowym,
  1. Wynagrodzenie nauczycieli ustalone jest na podstawie kontraktów zgodnych z awansem zawodowym
  2. W przedszkolu dopuszcza się możliwość pracy wolontariuszy oraz możliwość odbywania praktyk nauczycielskich przez studentów kierunków pedagogicznych.
  3. Nauczyciele w działalności służbowej stosują w praktyce przetwarzania danych osobowych zasady i czynności oraz obowiązki spoczywające na nich na mocy przepisów krajowych oraz państw członkowskich Unii o ochronie danych osobowych.
  4. Do obowiązków nauczyciela należy przetwarzanie danych osobowych wyłącznie
   w zakresie nadanych upoważnień zgodnie z decyzją administratora, a także zabezpieczenie nośników danych w zgodności z dokumentacją zabezpieczenia danych osobowych placówki w formie zapisów elektronicznych, jak i tradycyjnych oraz udostępnianie danych uprawnionym podmiotom i osobom w granicach i przepisach prawa.

 

 • 30
 • W przedszkolu zatrudnione są pomoce nauczyciela

 

 1. Pomoce nauczyciela współpracują z nauczycielami w zakresie opieki i wychowania dzieci.
 2. Szczegółowy zakres obowiązków tych pracowników ustala dyrektor przedszkola.
 3. Do obowiązków pomocy nauczyciela należy w szczególności: :
 1. pełnienie czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do wychowanków,
 2. pomaganie nauczycielowi oddziału w przygotowaniu pomocy i rekwizytów do zajęć zabaw, ćwiczeń i gier,
 3. czynne uczestnictwo w zajęciach i zabawach z dziećmi prowadzonych przez
 4.            nauczyciela,
 1. opieka nad dziećmi i organizowanie im zabaw i zajęć w sali lub na placu zabaw w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych,
 2. utrzymanie czystości, ładu i porządku w przydzielonych pomieszczeniach,
 3. utrzymywanie w należytym stanie zabawek i pomocy /mycie, naprawy/,
 4. podawanie posiłków, sprzątanie po nich,
 5. dbanie o czystość sprzętu i zabawek na placu zabaw,
 6. wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora, wynikających z organizacji pracy placówki.                                                           Wychowankowie
 7.                                                           Rozdział VII

                     § 31

 

 1. Dzieci mają prawo do respektowania wobec nich wszystkich postanowień Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności do:
 1. życzliwego i podmiotowego traktowania przez cały personel przedszkola,
 2. właściwie zorganizowanego procesu edukacyjnego, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej i własnego tempa rozwoju,
 3. swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia przedszkolnego, religijnego oraz światopoglądu, jeśli nie narusza to dobra innych ludzi,
 4. rozwijania zainteresowań i zdolności,
 5. relaksu, odpoczynku lub snu w ciągu dnia,
 6. zdrowego jedzenia,
 7. opieki i ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz poszanowania godności osobistej,
 8. indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa rozwoju,
 9. poszanowania ich własności i akceptacji takimi jakie są,
 10. sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny ich wyników pracy i zachowania,
 11. zwracania uwagi i dyscyplinowania w sposób zgodny z godnością dziecka przy uwzględnieniu jego wieku, stopnia rozwoju i dojrzałości.
 1. Wszyscy wychowankowie przedszkola są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków. Ubezpieczenie jest płatne przez organ prowadzący jednorazowo na początku roku szkolnego.
 2. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności materialnej za cenne rzeczy i zabawki przyniesione przez dzieci do przedszkola.
 3.                                                                 § 32
 1. W przedszkolu dzieci mają obowiązek:
 1. kulturalnego i z szacunkiem odnoszenia się do rówieśników i osób dorosłych (szanowania praw innych ludzi),
 2. zachowywania się zgodnie z przyjętymi normami i zasadami akceptowanymi przez grupę                  i społeczność przedszkolną,
 3. służenia pomocą młodszym i słabszym,
 4. przestrzegania ustalonych zasad bezpieczeństwa w przedszkolu i poza nim,
 5. dbania o estetykę i higienę własnego wyglądu i otoczenia na miarę swoich możliwości,
 6. respektowania poleceń nauczyciela i innych osób uczestniczących w procesie edukacji,
 7. szanowania zabawek, gier i książek i odkładania je na wyznaczone miejsca.                                                               Rozdział VIII                                                                         § 33
 8.                                                                    Rodzice
 1. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są do współdziałania ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określania drogi jego indywidualnego rozwoju.
 2. Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo do:
  1. zapoznania się z zadaniami realizowanymi poszczególnych grupach w toku codziennej pracy wychowawczo-edukacyjnej wynikającymi z podstawy programowej i planów pracy w danej grupie,
  2. uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat dziecka, jego rozwoju i zachowania,
  3. uzyskania informacji o stanie gotowości szkolnej swojego dziecka, w roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki w klasie I, aby mogli je w osiąganiu tej gotowości, odpowiednio do potrzeb, wspomagać,
  4. uzyskiwania od nauczycieli porad i wskazówek w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
  5. uzyskiwaniu porad i wskazówek w rozpoznawaniu i wspieraniu uzdolnień dziecka,
  6. udziału w zajęciach otwartych z dziećmi, zebraniach z nauczycielami,
  7. wyrażania i przekazywania nauczycielowi i dyrektorowi własnych wniosków i uwag o pracy przedszkola .
 3. Rodzice są zobowiązani do:
  1. przestrzegania postanowień niniejszego statutu i regulaminu przedszkola,
  2. respektowania uchwał i postanowień dyrektora przedszkola,
  3. zgłaszania do godz. 900 nieobecności dziecka w przedszkolu z podaniem czasu jej trwania                   i przyczyny,
  4. niezwłocznego powiadamiania o chorobach zakaźnych, zatruciach pokarmowych,
  5. informowania o wszystkich istotnych okolicznościach dotyczących dziecka, które mogą mieć znaczenie dla sposobu realizowania wychowania przedszkolnego,
  6. zgłaszania wszelkich niedyspozycji dziecka i wszelkich niepokojących objawów w jego zachowaniu, mających wpływ na funkcjonowanie w grupie,
  7. przyprowadzania do przedszkola dzieci zdrowych, bez oznak stanu chorobowego,
  8. zaopatrzenia dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce (odzież zapasową, przybory do pielęgnacji jamy ustnej, strój do ćwiczeń gimnastycznych),
  9. respektowania zasad dotyczących przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola,
  10. ze względów bezpieczeństwa informowania dyrektora o zmianach dotyczących praw rodzicielskich odnośnie swojego dziecka,
  11. ze względów bezpieczeństwa zgłaszania wychowawcy zmiany adresu zamieszkania                           i telefonu kontaktowego w celu zapewnienia możliwości skutecznego kontaktu,
  12. terminowego uiszczania opłat za pobyt dziecka w przedszkolu,
  13. pisemnego poinformowania z miesięcznym wyprzedzeniem o zamiarze rezygnacji                             z przedszkola.
  14. współdziałania z nauczycielami w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określania drogi jego indywidualnego rozwoju.
 4. Rodzice (opiekunowie prawni) dziecka podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego są zobowiązani:
  1. zapewnić regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia,
  2. zaopatrzyć dziecko w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce,
  3. wspierać nauczycieli w celu osiągnięcia gotowości szkolnej dziecka.                                                                      § 34
   1. Współpraca przedszkola z rodzicami oparta jest na wzajemnych uzgodnieniach i obejmuje następujące formy:
    1. konsultacje indywidualne z inicjatywy nauczyciela lub rodziców (prawnych opiekunów)                   z dyrektorem, nauczycielami, specjalistami,
    2. zebrania grupowe i dni otwarte,
    3. zajęcia otwarte dla rodziców i z ich udziałem,
    4. warsztaty dla rodziców,
    5. imprezy środowiskowe,
    6. udział rodziców (prawnych opiekunów) w uroczystościach przedszkolnych, i imprezach integrujących przedszkole z domem rodzinnym i środowiskiem,
    7. kąciki dla rodziców (prawnych opiekunów) , kąciki plastyczne, informacje grupowe,
    8. strona www i facebook.
    9. inne wzajemnie ustalone.                                                          Postanowienia końcowePrzedszkole prowadzi dokumentację bieżącą i archiwalną zgodnie z obowiązującymi przepisami.
    10.                                                                             § 36
    11.                                                                            § 35
    12.                                                                      Rozdział IX
 1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej: nauczycieli i innych pracowników przedszkola, dzieci i rodziców.
 2. Regulaminy działalności ustalone w przedszkolu nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.
 3. Organ prowadzący zobowiązany jest do udostępnienia statutu pracownikom przedszkola, rodzicom i osobie nadzorującej pracę przedszkola.
 4. Zmiany w niniejszym statucie mogą być dokonywane przez dyrektora.
 5. Każda nowelizacja statutu skutkuje tekstem jednolitym statutu.
 6.                                                                          § 37
 1. Z dniem wejścia w życie niniejszego statutu traci moc Statut Przedszkola Niepublicznego „Jeżykowa Dolinka” w Warszawie z dnia 1 grudnia 2017 r.
 2. Statut Przedszkola Niepublicznego „Jeżykowa Dolinka” w Warszawie w powyższym brzmieniu wchodzi w życie z dniem 1 września 2018 r.        Warszawa, dnia 1 września 2018 r.                                                               Organ prowadzący