Statut

STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA
„JEŻYKOWA DOLINKA”

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Przedszkole Niepubliczne „ Jeżykowa Dolinka”, zwane dalej przedszkolem ma swoją siedzibę w Warszawie przy ul. Pięciolinii 1.
2. Ustalona nazwa w pełnym brzmieniu to :

Przedszkole Niepubliczne
„ Jeżykowa Dolinka ”
Warszawa 02-784
ul. Pięciolinii 1
tel. 022 402 59 49

3. Podstawą prawną działalności placówki stanowi :
– Ustawa z dnia 7 września 1991 r. O systemie oświaty (Dz. U. z 1996r nr 67 poz. 329, tekst jednolity Dz. U. z 2004r nr 256, poz. 2572, nr 273, poz. 2703 i nr 281, poz. 2781; z 2005r nr 17, poz. 141, nr 94, poz.788, nr 122, poz1020, nr 131,poz.1091,nr 167, poz.1400, nr 249, poz. 2104, z 2006r nr 144, poz.1043, nr 208, poz. 1532 nr 227, poz.1658,
– Rozporządzenia wykonawcze do ustawy o systemie oświaty
– Niniejszy statut nadany przez organ prowadzący
4. Organem prowadzącym jest Pani Dorota Kolczyńska – właściciel.

§ 2
CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

1. Nadrzędnym celem pracy przedszkola jest dobro każdego dziecka i jego bezpieczny, wszechstronny rozwój.
2. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r ( z późniejszymi zmianami) oraz w przepisach wydanych na jej podstawie. Przedszkole realizuje treści zawarte w podstawie programowej Wychowania Przedszkolnego określone w Rozporządzeniu MEN z 23 sierpnia 2007r. Dz. U. Nr 157, poz. 1100 – załącznik nr 1 do rozporządzenia

3. W szczególności zadaniami przedszkola są;
– Sprawowanie opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb z zapewnieniem im bezpieczeństwa i warunków do prawidłowego rozwoju.
– Stymulowanie rozwoju wszystkich wychowanków, wspomaganie indywidualnych talentów i zapewnianie im warunków do samorealizacji.
– Kształtowanie zainteresowań, motywowanie do poszukiwania wiedzy o najbliższym otoczeniu.
– Rozwijanie aktywności poznawczej dzieci.
– Przygotowanie do podjęcia nauki szkolnej.
– Kształtowanie wśród dzieci postaw tolerancji dla odmienności kulturowych, narodowościowych i wyznaniowych.
– Umożliwianie dzieciom poczucia tożsamości narodowej, językowej, etnicznej.
– Zapewnienie odpowiednich warunków przebywania w przedszkolu poprzez właściwe wyposażenie, urządzenie obiektu przedszkola i placu zabaw.
– Zatrudnienie odpowiedniej kadry pedagogicznej i pracowników wspomagających oraz w miarę możliwości dbanie o ich rozwój zawodowy z uwzględnieniem korzyści płynących z tego tytułu dla dzieci.
4. Zadania przedszkola są realizowane w szczególności poprzez;
– Wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju wychowanków z uwzględnieniem ich cech indywidualnych, potencjału, możliwości.
– Rozwijanie sprawności ruchowej.
– Nabywanie i pogłębianie kompetencji językowych, a także nabywanie i doskonalenie nauki czytania i kreślenia znaków literopodobnych, symboli.
– Budzenie u dzieci wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej oraz umacnianie więzi rodzinnych.
– Dostosowanie treści, środków i metod nauczania do indywidualnych możliwości dzieci.
– Współdziałanie z rodzicami i prawnymi opiekunami wychowanków w celu zapewnienia pełnego i harmonijnego rozwoju dzieci i ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.
– Udzielanie pomocy i wsparcia merytorycznego rodzinie dzieci w celu sprawowania opieki i organizowania ich indywidualnego rozwoju .

§ 3
ZAKRES I SPOSÓB WYKONYWANIA ZADAŃ PRZEZ PRZEDSZKOLE

1. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczeństwo i opiekę;
– Dostosowuje oddziaływania do wieku i możliwości rozwojowych dzieci z uwzględnieniem warunków lokalowych.
– Zapewnia bezpieczeństwo dziecka w czasie jego pobytu na terenie placówki oraz w trakcie zajęć organizowanych poza terenem.
– Grupa może liczyć do 10 lub 15 dzieci i jest powierzona opiece jednej nauczycielki, której w sprawowaniu opieki pomaga zatrudniona pomoc lub inna osoba wyznaczona przez dyrektora przedszkola.
– Praca grupy zapewnia dzieciom poczucie bezpieczeństwa pod względem psychicznym i fizycznym.
– W przedszkolu przestrzegane są wymagania i przepisy bhp i ppoż.
– W trakcie wycieczek i wyjść poza teren przedszkola zapewniona jest opieka nauczycieli oraz dodatkowo na każde 10 dzieci jedna osoba dorosła.
– Każde wyjście powinno być wcześniej zgłoszone u dyrektora, a wycieczka podana do wiadomości rodziców najpóźniej dzień przed odbyciem.
– Rodzice lub prawni opiekunowie dzieci musza wyrazić pisemną zgodę na wycieczki, które wiążą się z przewozem wychowanków.
– W trakcie zajęć dodatkowych organizowanych na terenie przedszkola, a prowadzonych przez specjalistów, są oni odpowiedzialni za bezpieczeństwo dzieci i poziom prowadzonych jednostek.
2. W sprawowaniu opieki nad dziećmi konieczne jest przestrzeganie przez rodziców /opiekunów obowiązku osobistego przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola lub osoby dorosłe, przez nich wskazane. Upoważnienie do odbioru powinno zawierać imię i nazwisko osoby upoważnianej, nr dowodu tożsamości oraz adres zamieszkania tej osoby i może mieć charakter stały lub jednorazowy.
Osoba odbierająca dziecko nie może być pod wpływem alkoholu.
3. Praca opiekuńczo wychowawcza i dydaktyczna prowadzona jest w oparciu o podstawę programową oraz wybrany przez Radę Pedagogiczną przedszkola program pracy dopuszczony do użytku przez MEN.
4. Szczegółowe zadania dla poszczególnych oddziałów określają plany pracy, które opracowują nauczyciele.

§ 4
ORGANY PRZEDSZKOLA I ICH ZAKRES DZIAŁANIA

1. Organami przedszkola są :
– Właściciel przedszkola
– Dyrektor przedszkola
– Rada pedagogiczna

a.) Właściciel przedszkola kieruje całokształtem pracy placówki we wszystkich sprawach związanych z jej działalnością, w tym w sprawach organizacyjnych, finansowych, kadrowych, reprezentuje przedszkole na zewnątrz. Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych pracowników.
Do zadań właściciela należą:
– kierowanie bieżącą działalnością placówki
– zatrudnianie i zwalnianie pracowników
– przyznawanie nagród i udzielanie upomnień pracownikom.
– organizowanie administracyjnej i finansowej obsługi przedszkola
– podejmowanie decyzji o przyjęciu i skreśleniu dziecka z przedszkola.
– prowadzenie dokumentacji – archiwalnej i finansowej placówki zgodnie z obowiązującymi przepisami.
– zwoływanie posiedzeń Rady Pedagogicznej Przedszkola.

b.) Do podstawowych obowiązków dyrektora, lub pracownika sprawującego nadzór pedagogiczny należą:
– opracowywanie dokumentów programowych i organizacyjnych przedszkola
– opracowanie zakresu obowiązków – czynności pracowników
– prowadzenie dokumentacji kancelaryjnej
– ustalenie ramowego rozkładu dnia
– zwoływanie posiedzeń Rady Pedagogicznej
– prowadzenie hospitacji i nadzoru pedagogicznego nad nauczycielami
– organizowanie doskonalenia zawodowego
– prowadzenie procedur związanych z awansem zawodowym
– prowadzenie dokumentacji pedagogicznej zgodnie z przepisami prawa oświatowego.

c.) Radę pedagogiczna tworzą i biorą udział w jej posiedzeniu wszyscy pracownicy pedagogiczni przedszkola. Przewodniczącym jest dyrektor. W posiedzeniach mogą brać udział zaproszeni przez przewodniczącego goście.
Rada pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu, a jej spotkania są protokołowane.
Do zadań jej należą;
– Realizacja statutowych zadań przedszkola dotyczących kształcenia,
wychowania i opieki nad dziećmi.
– Rada pedagogiczna uchwala założenia, wytyczne oraz programy do realizacji w roku szkolnym.
– Podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych.
– Proponowanie dyrektorowi tematyki szkoleń w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych.
– Podejmowania uchwał zwykłą większością głosów.
– Odbywanie zebrań plenarnych nie rzadziej niż dwa razy w roku.
– Członkowie Rady są zobowiązani do zachowania tajemnicy we wszystkich sprawach mogących naruszyć dobro dziecka.

§ 5
ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok kalendarzowy od poniedziałku do piątku ( w dni robocze )
2. Przedszkole jest czynne od 7.30 do 18.30 tj. 11 godzin dziennie.
Przedszkole zapewnia dwie możliwości pobytu dziecka w placówce:
– pobyt od 7:30 do 14:00
– pobyt od 7:30 do 18:30
3. Do przedszkola mogą uczęszczać dzieci w wieku 2 – 5 lat.
4. Przedszkole jest 4 oddziałowe, a oddział złożony z dzieci jednego rocznika.
5. Wielkość grup uzależniona jest od powierzchni sali dydaktycznej.
6. Przy zmniejszonej liczbie dzieci dopuszczalne jest łączenie oddziałów – grup.
7. Szczegółowa organizacja wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa dyrektor przedszkola w arkuszu organizacyjnym. Arkusz ten zawiera:
– czas pracy oddziałów
– liczbę pracowników
– ogólna liczbę dzieci i w rozbiciu na oddziały – grupy
8. Organizacje pracy w ciągu dnia, (ilość i godziny posiłków, godziny zajęć dodatkowych, itp.) określa ramowy rozkład dnia, który podany jest do wiadomości rodziców, a opracowany przez dyrektora.
9. W niektórych przypadkach dyrektor może zmienić organizację dnia.
10. Zajęcia dodatkowe objęte ofertą są w całości finansowane przez właściciela .  W zajęciach tych biorą udział wszystkie dzieci.
11. Istnieje możliwość rozszerzenia oferty zajęć dodatkowych, ale w tym przypadku koszty za zajęcia ponoszą rodzice.
12. Czas trwania zajęć dodatkowych jest dostosowany do wieku i możliwości dzieci i wynosi dla dzieci 2-3 letnich ok. 20 min, dla 4-5 latków 20-30 min.
13. Sposób dokumentowania tych zajęć w Przedszkolu określa dyrektor przedszkola.
14. Koszty działalności Przedszkola pokrywane są ze środków finansowych określonych w paragrafie 10 niniejszego statutu.
15. Koszty wyżywienia dziecka w przedszkolu pokrywane są w całości z czesnego.
16. Dzienną stawkę żywieniową i zasady jej pobierania określa – organ prowadzący przedszkole.
17. Odpłatność za przedszkole obejmuje usługi świadczone przez placówkę związane z wychowaniem, opieką i nauczaniem, ubezpieczeniem dzieci oraz ich wyżywieniem. Wszystkie opłaty ustala organ prowadzący.
18. W przedszkolu może działać Rada Rodziców jako organ społeczny o charakterze doradczym.

§ 6
ZASADY PRZYJMOWANIA DZIECI DO PRZEDSZKOLA

1. Przy zgłoszeniu większej ilości dzieci niż zakładają przepisy o przyjęciu decydują kryteria ustalone przez organ prowadzący.
2. Liczba dzieci w placówce nie może przekroczyć 50 dzieci.
3. Wpis dziecka na listę odbywa się na podstawie pisemnego zgłoszenia oraz dokonania wpłaty wpisowego. Elementem wpisu na listę jest odbycie rozmowy właściciela lub dyrektora z rodzicami / opiekunami dziecka, a w razie potrzeby także spotkanie z dzieckiem.
4. Organ prowadzący może skreślić dziecko z listy przedszkolaków w przypadku:
– Rodzic nie wniesie opłaty w ciągu kolejnego miesiąca,
– Zachowanie dziecka będzie stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa innych dzieci.
5. Przedszkole prowadzi rekrutacje na zasadach powszechnej dostępności.

§ 7
NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

1. Przedszkole zatrudnia nauczycieli oraz pracowników obsługi oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Zasady zatrudnienia są zgodne z kodeksem pracy.
2. Liczbę zatrudnionych nauczycieli i innych pracowników określa corocznie arkusz organizacyjny.
3. Dopuszcza się możliwość pracy wolontariuszy.
4. Prawa i obowiązki określają odrębne przepisy i umowy zawarte z personelem przedszkola.
5. Nauczyciele zobowiązani są do:
– Zapoznania się z Konwencją Praw Dziecka i przestrzegania jej postanowień.
– Odpowiedzialności za zdrowie i życie dzieci oraz ich bezpieczny pobyt.
– Planowania i prowadzenia pracy opiekuńczo – wychowawczej i dydaktycznej zgodnie z wybranym programem i podstawą programową w tym zakresie oraz prowadzenia dokumentacji pedagogicznej.
– Wspierania rozwoju psychoruchowego dzieci oraz ich indywidualnych zdolności.
– Prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu diagnozę osiągnięć oraz poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych wychowanków.
– Współdziałania z rodzicami/opiekunami dzieci w sprawach wychowania i wspierania indywidualnego rozwoju dziecka.
– Wykonywania swoich obowiązków ze szczególnym uwzględnieniem troski o dzieci.
– Przestrzegania dyscypliny pracy i wykonywania poleceń organu prowadzącego oraz dyrektora.
– Współpracy ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno– pedagogiczną i logopedyczną.
– Prowadzenia spotkań z rodzicami oraz organizowania imprez o charakterze lokalnym.

§ 8
WYCHOWANKOWIE

1. Do przedszkola mogą uczęszczać dzieci w wieku 2-5 lat.
2. Dzieci maja prawo do respektowania wobec nich wszystkich postanowień Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności do:
– Życzliwego i podmiotowego traktowania przez cały personel przedszkola.
– Właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczego i dydaktycznego.
– Ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz poszanowania godności osobistej.
– Poszanowania własności i akceptacji jego osoby.
3. W przedszkolu nie wolno stosować wobec dziecka żadnych zabiegów leczniczych, poza ratującymi życie lub zdrowie.
4. W przedszkolu nie stosuje się przemocy fizycznej ani psychicznej w stosunku do dzieci.
5. Wszyscy wychowankowie przedszkola są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków. Ubezpieczenie jest płatne przez organ prowadzący jednorazowo na początku roku szkolnego.
6. Do przedszkola są przyjmowane dzieci zdrowe.

§ 9
RODZICE

1. Do obowiązków rodziców należy przestrzeganie postanowień statutu.
– Przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola przez nich samych lub upoważnioną osobę dorosłą, zapewniającą dziecku bezpośrednie bezpieczeństwo.
– Terminowe uiszczanie opłat za przedszkole.
– Informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, chorobach zakaźnych, zatruciach.
– Poinformowanie z miesięcznym wyprzedzeniem o zamiarze rezygnacji z przedszkola.
2. Rodzice maja prawo do:
– Zapoznania się z programem wychowawczo – dydaktycznym przedszkola.
– Uzyskania informacji o postępach edukacyjnych, adaptacyjnych dziecka.
– Uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli, psychologa i logopedy w rozpoznawaniu przyczyn i trudności wychowawczych oraz sposobów i metod udzielania pomocy.
– Udziału w zajęciach otwartych z dziećmi, zebraniach z nauczycielami.
– Wyrażania i przekazywania własnych wniosków i uwag o pracy przedszkola bezpośrednio do organu prowadzącego lub dyrektora.

§ 10
SPOSOBY UZYSKIWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH
NA DZIAŁALNOŚĆ PRZEDSZKOLA

1. Środki finansowe na działalność przedszkola pochodzą z :
– opłat rodziców i opiekunów (czesne, wpisowe)
– dotacji z budżetu gminy
– środków przeznaczonych na działalność przedszkola przez organ prowadzący
2. Wysokość opłat wnoszonych przez rodziców/ opiekunów dzieci jest ustalana w umowie.
3. Prowadzenie przedszkola ma charakter prowadzenia działalności oświatowo – wychowawczej.

§ 11
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Statut niniejszy obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej – nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi.
2. Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się udostępnienie statutu przez organ prowadzący w miejscu łatwo dostępnym i na stronie internetowej przedszkola.
3. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
4. Statut wchodzi w życie z dniem 1.09.2007 r.

Data uchwalenia 1.09.2007 rok

Organ prowadzący Dyrektor Przedszkola