Metody nauczania

W Jeżykowej Dolince realizujemy program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci pt. „Nasze przedszkole” autorstwa Małgorzaty Kwaśniewskiej i Wiesławy Żaba-Żabińskiej. Autorska koncepcja dostosowana jest do założeń Podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz odpowiada zaleceniom zawartym w Rozporządzeniu MEN .

Wyjątkowym z pedagogicznego punktu widzenia okresem rozwojowym jest wiek przedszkolny, kiedy to po raz pierwszy w sposób zorganizowany, zamierzony, celowy, planowany i systematyczny dziecko poddawane jest wielorakim oddziaływaniom. Punktem wyjściowym jest aktywność dziecka we wszystkich możliwych jej formach zmierzających do poznania samego siebie, własnych możliwości, otoczenia społeczno-przyrodniczego, relacji z innymi, dążenia do wzrastającej samodzielności i samostanowienia zgodnego z osobistymi potrzebami i aspiracjami.

W założeniach programu „Nasze przedszkole” główny nacisk położony został na aktywność dziecięcą w różnych jej obszarach: społecznym, językowym, poznawczym, artystycznym, ruchowym i zdrowotnym.

Podczas realizacji założeń programowych zależy nam na tym, aby dzieci kończyły edukację przedszkolną szczęśliwe, bogate w doświadczenia, gotowe do rozpoczęcia nauki w szkole.

W codziennej pracy realizowane są również zadania programów wspomagających tj.:
 • Program wychowawczy – mający na celu poprawę jakości pracy edukacyjnej, uwzględnia potrzeby całej społeczności przedszkolnej. Program integruje pracowników w realizacji celów wychowawczych, opiekuńczych i dydaktycznych. Jest niezbędną pomocą w kierowaniu procesów wychowawczych na właściwe tory.
 • Dziecięca matematyka wg. prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej – program mający na celu rozwijać najważniejsze czynności intelektualne i kształtować te umiejętności, które są ważne dla dalszej edukacji matematycznej dzieci.

więcej

Głównym sposobem uczenia się matematyki jest rozwiązywanie zadań. Nie wszystkie dzieci radzą sobie z tą umiejętnością. Często napotykają trudności, zniechęcają się do wykonywania kolejnych działań, aby uniknąć przykrości. Należy dostosować więc treści kształcenia do możliwości intelektualnych dzieci. Ta metoda ma właśnie wspomagać rozwój umiejętności matematycznych dzieci i uczyć je radzenia sobie z emocjami.

Okres przedszkolny to czas otwierania się ciekawskich, dziecięcych oczu na świat, czas poznawania i doświadczania. To także okres wielkich możliwości, które wymagają odpowiedniej stymulacji i bodźców potrzebnych do kształtowania czynności umysłowych. W edukacji matematycznej ważne jest, aby mieć świadomość tego, w jaki sposób dzieci w wieku przedszkolnym uczą się. Edukacja matematyczna metodą E. Gruszczyk – Kolczyńskiej sprzyja stymulowaniu uzdolnień matematycznych u dzieci a także dobrze przygotowuje je do nauki matematyki w szkole. Metoda sprzyja rozwojowi inteligencji operacyjnej dzieci, uodparnia je na sytuacje trudne i rozwija umiejętności matematyczne.

Zawiera 12 bloków tematycznych: orientacja przestrzenna, rytmy, kształtowanie umiejętności liczenia, a także dodawania i odejmowania, rozwijanie umiejętności mierzenia długości, klasyfikacja, układanie i rozwiązywanie zadań arytmetycznych, zapoznanie dzieci z waga i sensem ważenia, mierzenie płynów, intuicje geometryczne, konstruowanie gier przez dzieci, zapisywanie czynności matematycznych znakami.

 • Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz – program polegający na jednoczesnym rozwijaniu funkcji językowych, spostrzeżeniowych (wzrokowych, słuchowych, dotykowych, kinestetycznych i motorycznych) oraz współdziałanie między tymi funkcjami czyli integracja percepcyjno – motoryczna.

więcej

Celem metody jest równoczesne usprawnianie czynności analizatorów, kształcenie lateralizacji, orientacji w schemacie ciała i przestrzeni, usprawnianie percepcji, uwagi, pamięci, wyobraźni słuchowej i wzrokowej, motoryki i koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej. Dzięki temu dziecko jest zdolne do prawidłowej orientacji czasowo – przestrzennej, coraz lepiej organizuje ruchy dowolne, lokalizując je w określonej przestrzeni i czasie, a to znacznie ułatwia naukę pisania. Metoda ta kształci również zdolność rozumienia i posługiwania się symbolami abstrakcyjnymi, co ma znaczenie w nauce pisania, czytania i liczenia, uczy współdziałania i nawiązywania kontaktów społecznych dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi i zaburzonym przystosowaniem społecznym.
 • Metoda Ruchu Rozwijającego według Weroniki Sherborne – to system ćwiczeń i zabaw ruchowych, które wywodzą się z naturalnych potrzeb dziecka, zaspokajanych w kontakcie z dorosłym, tzw. baraszkowanie pojawiające się we wczesnym dzieciństwie. Metoda propagowana jest na całym świecie jako jeden z ważniejszych czynników rozwoju psychomotorycznego małych dzieci.

więcej

Wykorzystuje dotyk, ruch oraz wzajemne relacje fizyczne, emocjonalne i społeczne do rozszerzania: świadomości własnego ciała i usprawniania ruchowego, świadomości przestrzeni i działania w niej, pogłębiania kontaktu z innymi ludźmi.

Ćwiczenia są okazją do: poznania własnego ciała, usprawniania motoryki, poczucia własnej siły, sprawności i związanych z tym możliwości ruchowych.

Dzięki metodzie Ruchu Rozwijającego dziecko: zaczyna mieć zaufanie do siebie, zyskuje poczucie bezpieczeństwa, poznaje przestrzeń wokół siebie, uczy się kontrolowania przestrzeni – poznaje przestrzeń, uczy się, jak jego ciało porusza się w przestrzeni, co rodzi zaufanie do własnego ciała oraz poczucie bezpieczeństwa wobec otoczenia, dzieli przestrzeń z innymi ludźmi, co jest źródłem empatii, nawiązuje kontakt początkowo z jedną osobą, potem z grupą — jest to okazja podjęcia współdziałania z innymi osobami, dostarcza poczucia wspólnoty i przeżycie szczęścia.

 • Zabawy ruchowe metodą Carla Orffa metoda polega na twórczym obcowaniu z muzyką realizującym się w różnych formach ruchu: tańcu, śpiewie, mowie, grze na instrumentach, pantomimie.

więcej

Twórca tej metody wyszedł z założenia, iż ćwiczenie gimnastyczne należy rozwijać w ścisłej korelacji z kulturą rytmiczno – muzyczną oraz kulturą słowa. Głównym celem i zadaniem metody jest wyzwolenie u dzieci tendencji do samoekspresji i rozwijania inwencji twórczej (zwłaszcza w powiązaniu muzyki z ruchem). Zarówno muzyka jak i ruch oraz żywe słowo przenikają się wzajemnie, przy czym w konkretnych ćwiczeniach dominuje zwykle jeden z wymienionych elementów. Tworzenie, odtwarzanie i słuchanie stanowią integralną całość, a rozumiana w ten sposób aktywność muzyczna jest instrumentem twórczego rozwoju. Nie ma w metodzie Orffa miejsca dla bierności, gdyż by naprawdę zrozumieć i odczuć sens jego idei, należy samemu aktywnie uczestniczy we wspólnym działaniu.

 • Elementy glottodydaktyki wg. Rocławskiego
 • Program edukacji ekologicznej – obejmujący takie zagadnienia jak: kształtowanie więzi emocjonalnej z przyrodą, uwrażliwienie na piękno przyrody i konieczność jej ochrony, wyrabianie opiekuńczego stosunku do świata zwierząt i roślin, odpowiedzialność człowieka za stan środowiska, kształtowanie podstawowych zasad związanych z profilaktyką i ochroną zdrowia.
 • Program profilaktyki psychologicznej
 • Program profilaktyki logopedycznej
Ponad to uczestniczymy w różnych projektach i programach ogólnopolskich m.in:
 • Akademia Aquafresh – program edukacji zdrowotnej stawiający sobie za cel zmniejszenie występowania próchnicy u dzieci w Polsce.

więcej

Akademia Aquafresh powołana została z myślą o ochronie zdrowia dzieci, żeby poprzez działania edukacyjne wytwarzać w nich potrzebę dbania o higienę jamy ustnej. Uczymy się jak prawidłowo czyścić ząbki, dowiadujemy się jak codzienna dieta wpływa na stan naszych zębów, poznajemy budowę zęba, jak odróżnić chory ząb od zdrowego. Dodatkowo oswajamy dzieci z lękiem przed wizytą u dentysty.
 • Akademia Wyobraźni – celem programu jest realizacja warsztatów kreatywnych wg specjalnie przygotowanych kart z zadaniami opracowanymi przez artystów i metodyków wykorzystujących ciastolinę w rozwijaniu motoryki małej i wyobraźni dzieci.

 

 • Akademia Zdrowego Przedszkolaka – program społeczno-edukacyjny, cykl akcji prozdrowotnych, w skład którego wchodzą trzy zagadnienia:
 1. Piramida żywienia Przedszkolaka
 2. Bezpieczny Przedszkolak
 3. Przedszkolak Pełen Zdrowia

więcej

Akademia Zdrowego Przedszkolaka ma na celu utrwalanie wiedzy o tym, jak zdrowo się odżywiać, jak dbać i bezpieczeństwo dzieci w domu i poza nim, jak zapobiegać chorobom oraz minimalizować ich skutki, a także jak dbać o odporność dzieci. Edukacja dzieci odbywa się w formie warsztatów opartych głównie na zabawach oraz prezentacjach mających angażować do wspólnej współpracy nauczycielki, rodziców i dzieci.
Oto projekty Akademii Zdrowego Przedszkolaka, które realizowaliśmy w naszym przedszkolu:

“Zboża zjadamy, energię z nich mamy” (zajmujemy się dwoma piętrami Piramidy zbożami, kaszami, ryżem, makaronem oraz nasionami strączkowymi, orzachami i tłuszczami)

“Uczymy się o jedzeniu w ekologicznym znaczeniu” (warsztaty poświęcone są zdrowej, ekologicznej żywności, która ma ogromny wpływ na nasze zdrowie i samopoczucie. Wiemy jak odróżnić zdrową żywności od niezdrowych produktów, utrwalamy pojęcie Piramidy Żywienia Przedszkolaka, mamy świadomość, że jajka są wartościowe pod względem odżywczym, zaś warzywa i owoce niesamowitym źródłem witamin)

“Przedszkolak bezpieczny w środowisku” (Poznajemy zasady bezpieczeństwa w domu i poza nim, wiemy jak bezpiecznie zachowywać się w ruchu ulicznym oraz w relacjach z innymi i dorosłymi)

“Podróż do mlecznej krainy” (Wiemy czym jest nabiał i jakie są produkty mleczne oraz jaki wpływ mają na rozwój kości, zębów, układu nerwowego oraz mięśni)

“Odporność wzmacniamy bo o zdrowie, żywienie i higienę dbamy” (Zapoznajemy się z pojęciami zdrowie, choroba, wirusy, bakterie, odporność. Wiemy jak wzmacniać odporność, jak ją budować poprzez odpowiednią higienę. Dowiadujemy się jak wygląda dobrze zbilansowana dieta i jakie produkty są zdrowe, a jakie niezdrowe)

“ Przedszkolak bezpieczny w podróży” (Wiemy jak bezpiecznie podróżować oraz bezpiecznie spędzić wakacje. Zwracamy uwagę na niebezpieczne miejsca i groźne sytuacje oraz to jak ich unikać. Poznajemy numery wszystkich służb ratunkowych oraz numer 112)

Nasze nauczycielki zapewniają wysoki poziom pracy dydaktycznej tworząc autorskie programy nauczania m.in.:

“Podróże ekologiczne z Pszczółką Mają” (Zdobywamy, poszerzamy i utrwalamy wiadomości o przyrodzie w bezpośrednim zetknięciu z różnorodnymi ekosystemami. Bierzemy aktywny udział w inicjatywach społecznych na rzecz ochrony środowiska tj. zbiórka makulatury na rzecz ratowania koni, zbiórka elektrośmieci, sadzenie drzewek)

“Kto Ty jesteś?” (Kształtujemy poczucie tożsamości narodowej i regionalnej. Kultywujemy nasze tradycje i zwyczaje. Poznajemy różne obrzędy, tańce, stroje, legendy, język, przyśpiewki, zabytki architektury charakterystyczne dla różnych regionów Polski).